Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Ziemia Grodzieńska - rysunki i akwarele (3)

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.
PRUŻANA
Pałac Szwykowskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac o zróżnicowanej bryle, z ryzalitami, czworoboczną wieżą, tarasami i oranżerią. Dat.: Prużana d. 28 Maja. Napis: Walenty Szwykowski; napis na podkładzie: Prużana G. Grodzieńska. Własność Walentego Szwykowskiego.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4401. (Teka Grodzieńska).
800x575
84 KB


SKOKI
Pałac Niemcewiczów.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z tarasem wspartym na filarach, kryty dachem łamanym. Dat.: Skoki 16 kwiet.. Napis: Jan Niemcewicz żona ... [nieczytelne] urodz. Julian Ursyn Niemcewicz;; napis na podkładzie: Skoki G. Grodzieńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Skoki Gubernia Grodzieńska. Niedaleko Brześcia miejsce urodzenia Juliana Ursyna Niemcewicza wojaka, pisarza i poety - Urodził się 16 Lutego 1757. r. umarł w Paryżu 21. Maja 1841; oststni wpis powtórzony w języku francuskim.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 28,1 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4414. (Teka Grodzieńska).
800x574
117 KB


STANISŁAWÓW
Pałac Lubeckich.
Widok od strony podjazdu. Pałac parterowy z  dwukondygnacjowym ryzalitem środkowym; po obu stronach dziedzińca parterowe oficyny. Dat.: 28 Lipca. Napis: Stanisławów X Lubeckiego; Grodno; napis na podkładzie: Stanisławów XX Lubeckich.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19 x 25,6 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4415. (Teka Grodzieńska).
800x603
93 KB


STARZYNKI
Dwór Andrzejkowiczów.
Widok od strony podjazdu. Dwór drewniany, parterowy z portykiem kolumnowym; z lewej strony parterowa oficyna z gankiem kolumnowym. Napis: Starzynki - Alexandra Andrzejkowicza ż. Klotylda; napis na podkładzie: Starzynki Grodzieńska Aleksandra Andrzejkowicza.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,4 x 28,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4416. (Teka Grodzieńska).
800x575
102 KB


STRZAŁA
Dwór Korsaków.
Widok od strony podjazdu. Dwór parterowy z gankiem kolumnowym; z prawej strony parterowy, drewniany budynek. Dat.: Strzała 19 Maja 1871. Napis: Własność i miejsce urodzenia Juliana Korsaka żona Mackiewiczówna; napis na podkładzie: Strzała G. Grodzieńska. Własność Juliana Korsak poety tu on się urodził i umarł.
1871. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4417. (Teka Grodzieńska).
800x531
71 KB

ŚWISŁOCZ
Ulica Brzeska.
Zabudowa parterowa; w głębi kaplica (?) z arkadowymi bramkami po bokach. Napis: Brzeska Ulica we Świsłoczy; napis na podkładzie: Grodzieńska.
1868. Rys. ołówkiem. 22,4 x 29,4 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4418. (Teka Grodzieńska).
800x600
93 KB

SYMFANY
Pałac.
Widok ogólny od strony drogi. Pałac parterowy z dwukondygnacjowym, wielobocznym ryzalitem środkowym z balkonem, kryty dachem łamanym, elewacje zdobione pilastrami, wazonami i festonami. Dat.: 5 Lipca 1868 Symfany. Napis na podkładzie: G. Grodzieńska.
1868. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 22,4 x 29,4 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4420. (Teka Grodzieńska).
800x606
99 KB


WIERDOMICZE
Pałac Tołłoczków.
Widok od strony rzeki. Pałac jedno- i dwu kondygnacjowy z czworoboczną wieżą i schodami zewnętrznymi; z lewej strony w głębi dwukondygnacjowa oficyna z balkonami. Dat.: Wierdomicze 4 Czerw. 1877. Napis: Julian Tołłoczko; napis na podkładzie: Wierdomicze G. Grodzieńska. Własność Juliana Tołłoczki.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,8 x 30,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4421. (Teka Grodzieńska).
800x572
75 KB


WOJCIECHOWSZCZYZNA (WOJCZYZNA)
Dwór Daszkiewiczów.
Widok parterowego dworu z dwoma kolumnowymi gankami; z prawej strony parterowe zabudowania. Dat.: 20 Sierp.  1868 - Wojciechowszczyzna. Napis na podkładzie: Wojciechowszczyzna; Grodzieńska Zakoziel.
1868. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą i gwaszem. 22,4 x 29,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4423. (Teka Grodzieńska).
800x615
86 KB

WOROCEWICZE
Dwór Ordów.
Widok od strony podjazdu. Dwór parterowy z gankiem i facjatą, kryty dachem łamanym. Dat.: Worocewicze 14 Sierp. 1860. Napis na podkładzie: Worocewicze, miejsce urodz. Napoleona Ordy.
1860. Rys. ołówkiem podmalowany gwaszem. 14,7 x 23,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4425. (Teka Grodzieńska).
800x514
93 KB

WOROCEWICZE
Widok parterowych zabudowań gospodarczych. Dat.: Worocewicze 15 Sierp. 1860. Napis na podkładzie: Worocewicze, miejsce urodzenia Nap. Ordy.
1860. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą i gwaszem. 14,7 x 22,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4424. (Teka Grodzieńska).
800x499
81 KB


WYSOKIE LITEWSKIE
Brama Zamkowa.
Widok od strony rzeki Pulwy. Z prawej strony dwukondygnacjowy bydynek bramny z ryzalitem i cylindryczną basztą; z lewj strony w głębi kościół parafialny p.w. św. Trójcy - dwuwieżowy, z transeptem i sygnaturką. Napis: Zamkowa Brama - Wysokie Litewskie; Napis na podkładzie: Wysokie Litewskie G. Grodzieńska. Starożytne siedlisko X. Sapiehów - X. Aleksander Sapieha Kanclerz W. Litewski ufundował r. 1785 Klasztor XX Boni fratrów ze szpitalem dla chorych. Teraz własność Hrabiny Maryi Potockiej; ostatni zapis powtórzony w języku polskim i francuskim na kartce doklejonej do podkładu.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,3 x 29 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4426. (Teka Grodzieńska).
800x543
94 KB

ZAKOZIEL
Dwór Orzeszków.
Widok od strony podjazdu. Dwór parterowy ze skrzydłami (?), z portykiem kolumnowym zwieńczonym schodkowym przyczółkiem w ryzalicie środkowym. Dat.: 24 Lutego 1863. Napis: Zakoziel; napis na podkładzie: G. Grodzieńska Zakoziel, maj. Orzeszków.
1863. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą i gwaszem. 19,7 x 23,4 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4428. (Teka Grodzieńska).
800x668
96 KB


ZDZIĘCIOŁ
Pałac Sołtanów dawniej Radziwiłłów.
Widok od strony rzeki Zdzięciołki. Pałac dwukondygnacjowy, wysoko podpiwniczony, z wielobocznym ryzalitem środkowym i dwiema wieżami przy elewacjach bocznych. Napis: Zdzięcioł - Pałac X. Radziwiłła - a następnie własność Pułkownika Adama Sołtana; napis na podkładzie: G. Grodzieńska Zdzięcioł - pałac.
1861-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20 x 28 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4429. (Teka Grodzieńska).
800x606
72 KB


ŻYROWICE
Cerkwie p.w. Objawienia NMP i p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
Widok fasad i elewacji bocznych. Z prawej strony cerkiew z kopułą i szczytem zwieńczonym trójkątnym przyczółkiem. Dat.: 8 Wrześn. 1876. Napis: Żyrowice Kościół Stopki i Kalwarya; napis na podkładzie: Żyrowice G. Grodzieńska miejsce biskupiejj działalnościi Józafata Kuncewicza.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą . 19,8 x 28,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4431. (Teka Grodzieńska).
800x570
91 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)