Napoleon Orda
Worocewicze k. Pińska 1807 - Warszawa 1883

Życiorys

Źródła
 

Wileńszczyzna - rysunki i akwarele.

Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie",
PWN, Warszawa 1975.BOŁTUPIE
Kaplica cmentarna i nagrobek Jędrzeja Śniadeckiego.
Widok drewnianej kaplicy z sygnaturką; z lewej strony nagrobek w formie urny na postumencie. Dat.: 21 Maja 1876. Napis: Horodniki; Grób Jędrzeja Śniadeckiego ur. 30 Listopad. 1768 umarł 29 Kwiet. [12 maja] 1838. w Wilnie. Kaz. Szymanowski; napis na podkładzie: Bołtup - Cmentarz Horodniki G. Wileńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Bołtup Guber. Wileńska. Niegdyś własność sławnego profesora Doktora i pisarza Jędrzeja Śniadeckiego urodzonego w Żninie 30 List. r. 1768 zmarłego w Wilnie 11 [!] Maja 1838. Na mogiłkach tutejszych znajduje się Jego grobowiec - Obecnie własność wnuka Jego - Jędrzeja Śniadeckiego.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3981. (Teka Wileńska).
800x554
107 KB


DRUJA
Kościół pobernardyński p.w. Św. Trójcy.
Widok od strony rzeki Dźwiny. Z lewej strony kościół jednowieżowy z wielobocznie zamkniętym prezbiterium; w głębi zabudowania miasteczka z kościołem i dwiema cerkwiami. Dat.: Druja 15 Czerwca. Napis: Kościół po Bernardynach - Druja i Przydrujek - Rzeka Dźwina; napis na podkładzie: Druja G. Wileńska.
1875-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3983. (Teka Wileńska).
800x536
57 KB

GOJCIENISZKI
Zamek Rymszów dawniej Nonhartów, Sakenów
Widok od strony podjazdu. Zamek dwukondygnacjowy, z trzykondygnacjowym ryzalitem bramnym i cylindrycznymi basztami na narożach; z lewej strony parterowy budynek mieszkalny. Dat.: 28 Czer. 1877. Napis: Własność niegdyś Sakenów. Romuald Rymsza; Gojcieniszki rz. Żyzma; napis na podkładzie: Gojcieniszki G. Wileńska. Grób w Kościele Kalwińskim - Piotr Nonhart żona Mrzygłódówna Szewetowa r. 1614. Własność niegdyś Sakenów teraz Romualda Rymszy.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 21 x 30 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3990. (Teka Wileńska).
800x563
93 KB

HOLSZANY
Zamek Żabów i ruiny zamku Sapiehów.
Widok od strony rzeki Olszanki. Zamek dwukondygnacjowy z wielobocznymi basztami na narożach i przylegającymi z prawej strony ruinami zamku z kaplicą. Dat.: 18 Maja 1876. Napis: Holszany; Napis na podkładzie: Holszany G. Wileńska; napis na kartce doklejonej do podkładu: Holszany nad rzeką Olszanką. Gubernija Wileńska. Miasteczko nosi nazwisko od Xiążąt Holszańskich idących od Holszy syna Trabusa X. Litew. - Anna Holszańska żona Bohdana Sapiehy Wojewody Mińskiego wniosła Holszany w dom Sapiehów - Syn Bodana Paweł wymurował zamek - W połowie 18 Wieku Własność familij Żabów.
1876. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,6 x 28,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 3992. (Teka Wileńska).
800x547
111 KB

TROKI
Ruiny zamku Kiejstuta
Zamek z czworoboczną wieżą; obok mury z czworobocznymi basztami. Dat.: 27 Września. Napis: Trocki zamek na Wyspie; napis na podkładzie: G. Wileńska Troki, - ruiny zamku.
1875-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 29,2 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4009. (Teka Wileńska).
800x573
86 KB

WERKI
Pałac Wittgensteinów.
Widok od strony podjazdu. Pałac piętrowy z mezzaninem, portykiem kolumnowym w wielkim porządku oraz czworoboczną wieżą w ryzalicie bocznym; z prawej strony oranżeria. Napis: Tu się urodził Lizdejko - Krywekrywejte litewski; Werki od litewskiego wyrazu Werkt (płacz) - Jagiełło nadaje biskupom r. 1387; napis na podkładzie: G. Wileńska Werki.
1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4012. (Teka Wileńska).
800x609
100 KB

WILNO
Widok ogólny od strony rzeki Wilii z pałacem Słuszków (później Sapiehów), ruinami zamku Gedymina i katedrą. Pałac dwukondygnacjowy z trzykondygnacjowymi ryzalitami na narożach; w głębi na wzgórzu ruiny zamku z wieloboczną basztą; poniżej z prawej strony katedra z kaplicami przy prezbiterium. Napis: Koszary Lajkowskich rzeka Wilia - Pałac Słuszków, potem Sapiehów; Wilno; napis na podkładzie: Wilno pałac Słuszków.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4022. (Teka Wileńska).
800x605
88 KB

WILNO
Kościół św. Anny i kościół pobernardyński p.w. śś. Franciszka Serafickiego i Bernarda Sieneńskiego.
Z lewej strony elewacja boczna dwuwieżowego kościoła z wyodrębnionym prezbiterium, ostrołukowymi oknami. wieżyczkami i pinaklami; Obok wieża z wieżyczkami i pinaklami; z prawej strony fasada i elewacja boczna kościoła bernardynów z dwiema wieżyczkami w fasadzie, ostrołukowymi oknami i wieloboczną wieżą przy prezbiterium; w głębi na wzgórzu ruiny zamku. Dat.: 10 Maja 1875. Napis: Bernardynów Ś-t Anny - Wilno; napis na podkładzie: Wilno. Sławny Kościółek Ś-t Anny zbudowany przez architekta i murmajstrów przysłanych przez Krzyżaków Jana Pierbach za czasów Anny Żony W.X. Witolda.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,4 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4019. (Teka Wileńska).
800x595
104 KB

WILNO
Kościół Benedyktynek p.w. św. Katarzyny.
Widok fasady i elewacji bocznej kościoła ze spływami wolutowymi i przerwanym przyczółkiem. Napis: Wilno - Nowy Plac; Ś-tej Katarzyny założony p. Mikoł. i Katarzynę Horodyjskich; napis na podkładzie: Wilno.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,8 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4020. (Teka Wileńska).
800x595
97 KB

WILNO
Ulica Królewska.
Pierwszy z prawej dwukondygnacjowy dom, w którym zmarł Syrokomla. Napis: Dom, w którym umarł Syrokomla 1862 w Sierpniu; napis na podkładzie: Wilno.
1875. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,5 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4017. (Teka Wileńska).
800x602
86 KB

ŻEMŁOSŁAW
Pałac Umiastowskich.
Widok od strony podjazdu. Pałac dwukondygnacjowy z belwederem i ryzalitem z wgłębnymportykiem kolumnowym; z lewej strony dwukondygnajowa oficyna z portykiem kolumnowym w wielkim porządku. Napis na podkładzie: Żemłosław G. Wileńska.
1875-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 19,5 x 28,5 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4026. (Teka Wileńska).
800x547
91 KB

MIEJSCE NIEOKREŚLONE
Ruiny zamku (Wilno?)
Widok ruin trzykondygnacjowej budowli z bramą i półkoliście zamkniętymi otworami okiennymi. Napis: Szczątki pałacu Barbary Radziwiłłówny - wdowy po Wojewodzie Trockim Gastoldzie, żony Zygmunta Augusta r. 1548 - Zniszczone r. 1828. zrysowane podług rysunku tamtoczesnego. 1548 [cały napis skreślony]; napis na podkładzie: G. Wileńska ruiny zamku Gastoldów; napis na kartce doklejonej do podkładu: Szczątki pałacu Barbary Radziwiłłównej wdowy po Wojewodzie Troskim Gastoldzie - a żony Zygmunta Augusta r. 1548. Zniszczony r. 1828 - zrysowany podług tamtoczesnego rysunku wziętego z natury przez Architekta J. C. Rossa; ostatni napis powtórzony w języku francuskim.
1875-1877. Rys. ołówkiem podmalowany akwarelą. 20,1 x 27,7 cm.
Muzeum Narodowe, Kraków. III-r.a. 4027. (Teka Wileńska).
800x587
76 KB

 
 
Strona główna Galerii

Spis malarzy

Nowości i uzupełnienia

Napoleon Orda - str. 1

Litografie:

Żmudź
Wileńszczyzna
Ziemia Grodzieńska
Ziemia Mińska
Wołyń i Podole
Ziemie pozostałe

Rysunki i akwarele:

Ziemia Grodzieńska (1)
Ziemia Grodzieńska (2)
Ziemia Grodzieńska (3)
Ziemia Grodzieńska (4)
Ziemia Mińska (1)
Ziemia Mińska (2)
Ziemia Mohylewska
Podole (1)
Podole (2)
Ukraina
Wileńszczyzna
Ziemia Witebska
Wołyń (1)
Wołyń (2)
Żmudź (1)
Żmudź (2)